چاپ
دسته: اخبار انجمن
بازدید: 2999

آقایان مهندس مطلب زاده، مهندس اقدسی، دکتر جارالمسجد و دکتر دباغ با معاون سفیر آلمان در هتل پارس دیدار کرده و راجع به همکاریهای سفارت آلمان و انجمن و برخی مسایل مهم گفتگو کردند، سپس از بازار بزرگ تبریز و خانه مشروطه بازدید نموده و ضيافت شامی در شاه گلی با حضور ادیب معروف آقاي دکتر رييس نیا ترتیب داده شد.